KYUNGDONG INVEST

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

012320 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu KYUNGDONG INVEST

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Global — năm ngoái quốc gia này đã mang lại KYUNGDONG INVEST 275.54 B KRW, và năm trước đó — 298.46 B KRW.

Theo nguồn
Theo quốc gia