YESCO HOLDINGS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

015360 nguyên tắc cơ bản

YESCO HOLDINGS tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 2750.00 KRW. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 22.97%