000

YESCO HOLDINGS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

015360 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu YESCO HOLDINGS

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hàn Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại YESCO HOLDINGS 1.43 T KRW, và năm trước đó — 1.47 T KRW.

Theo nguồn
Theo quốc gia