INCHON CITY GAS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

034590 nguyên tắc cơ bản

INCHON CITY GAS tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 034590 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1250.00 KRW. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.93%