INCHON CITY GAS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

034590 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu INCHON CITY GAS

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hàn Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại INCHON CITY GAS 728.49 B KRW, và năm trước đó — 504.21 B KRW.

Theo nguồn
Theo quốc gia