MERITZ FINANCIAL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

138040 nguyên tắc cơ bản

MERITZ FINANCIAL tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 138040 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 2360.00 KRW. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.76%