CUCKOO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

192400 nguyên tắc cơ bản

CUCKOO tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 192400 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 800.00 KRW. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.80%