111

CUCKOO HOLDINGS CO.,LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

192400 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính CUCKOO HOLDINGS CO.,LTD, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 192400 trong quý trước là 207.95 B KRW, và thấp hơn 3.62% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 32.97 B KRW.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: KRW
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY