KYGP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

282720 nguyên tắc cơ bản

KYGP tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 282720 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 300.00 KRW. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.38%