BRAIME GROUP PLC ORD 25P

BMTO LSE
BMTO
BRAIME GROUP PLC ORD 25P LSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BMTO financial statements

Tóm tắt tài chính của BRAIME GROUP PLC ORD 25P với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BMTO là 33.84M. EPS TTM của công ty là 0.83, lợi tức cổ tức là 0.54%, và P/E là 27.25.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền