CARNIVAL PLC ORD USD1.66CARNIVAL PLC ORD USD1.66CARNIVAL PLC ORD USD1.66

CARNIVAL PLC ORD USD1.66

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CCL nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của CARNIVAL PLC ORD USD1.66

CCL dòng tiền tự do cho Q1 24 là -291.47 M GBP. Đối với 2023, CCL dòng tiền tự do 804.54 M GBP và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 3.45 B GBP.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: GBP
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY