INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GBP0.208521303

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IHG nguyên tắc cơ bản

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GBP0.208521303 tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.82 GBP, hãy mua trước 4 Tháng 4 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.33%