MARKS ELECTRICAL GROUP PLC ORD GBP0.01

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MRK nguyên tắc cơ bản

MARKS ELECTRICAL GROUP PLC ORD GBP0.01 tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.00 GBP. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.31%