YU GROUP PLC ORD GBP0.005YU GROUP PLC ORD GBP0.005YU GROUP PLC ORD GBP0.005

YU GROUP PLC ORD GBP0.005

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

YU. nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của YU GROUP PLC ORD GBP0.005

YU. dòng tiền tự do cho H2 23 là 46.1 M GBP. Đối với 2023, YU. dòng tiền tự do 64.56 M GBP và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 65.93 M GBP.

‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: GBP
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY