GPInvest Class AGPInvest Class AGPInvest Class A

GPInvest Class A

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GPINA nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của GPInvest Class A

GPINA dòng tiền tự do cho Q4 23 là 10.66 M USD. Đối với 2023, GPINA dòng tiền tự do -24.42 M USD và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh -24.14 M USD.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: USD
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY