ANIMA HOLDING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ANIM nguyên tắc cơ bản

ANIMA HOLDING tổng quan về cổ tức

Cổ tức của ANIM được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.25 EUR, hãy mua trước 20 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.19%