ANIMA HOLDINGANIMA HOLDINGANIMA HOLDING

ANIMA HOLDING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ANIM nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính ANIMA HOLDING, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của ANIM trong quý trước là280.60 M EUR, và cao hơn 13.13% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 52.61 M EUR.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: EUR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY