ERGERGERG

ERG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ERG nguyên tắc cơ bản

ERG tổng quan về cổ tức

Cổ tức của ERG được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 1.00 EUR, hãy mua trước 20 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.12%