TENARISTENARISTENARIS

TENARIS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TEN nguyên tắc cơ bản

TENARIS tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.38 EUR, hãy mua trước 20 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.79%