TECHNOGYM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TGYM nguyên tắc cơ bản

TECHNOGYM tổng quan về cổ tức

Cổ tức của TGYM được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.25 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.17%