ERICSSON B (FRIA)

ERCB MUN
ERCB
ERICSSON B (FRIA) MUN
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ERCB

Vị thế tài chính hiện tại của ERICSSON B (FRIA)

Tổng tài sản của ERCB trong Q3 21 là 28.55B EUR, tăng 3.03% so với kỳ trướcQ2 21. Và tổng nợ phải trả tăng 2.59% trong Q3 21 tới 19.15B EUR.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu