ERICSSON B (FRIA)

ERCB MUN
ERCB
ERICSSON B (FRIA) MUN
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ERCB báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của ERICSSON B (FRIA) với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ERCB là 31.94B. EPS TTM của công ty là 0.59, lợi tức cổ tức là 2.08%, và P/E là 16.25. Ngày thu nhập tiếp theo ERICSSON B (FRIA) là 25 Tháng 1, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền