GAS MALAYSIA BERHAD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GASMSIA nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu GAS MALAYSIA BERHAD

Lợi nhuận của GASMSIA trong quý trước là 0.07 MYR trong khi ước tính là 0.07 MYR, chiếm -0.03 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 2.44B MYR mặc dù con số ước tính là 2.44B MYR. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của GASMSIA.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên