HEINEKEN MALAYSIA BERHAD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HEIM nguyên tắc cơ bản

HEINEKEN MALAYSIA BERHAD tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.40 MYR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.06%