HIAP TECK VENTURE BHD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HIAPTEK nguyên tắc cơ bản

HIAP TECK VENTURE BHD tổng quan về cổ tức

Cổ tức của HIAPTEK được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.00 MYR, hãy mua trước 4 Tháng 1 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.25%