THETA EDGE BERHAD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

THETA nguyên tắc cơ bản

THETA EDGE BERHAD tổng quan về cổ tức

Cổ tức của THETA được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.01 MYR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.13%