ZELAN BHDZELAN BHDZELAN BHD

ZELAN BHD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ZELAN nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ZELAN BHD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Malaysia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ZELAN BHD 30.34 M MYR, và năm trước đó — 52.27 M MYR.

Theo nguồn
Theo quốc gia