Atour Lifestyle Holdings LimitedAtour Lifestyle Holdings LimitedAtour Lifestyle Holdings Limited

Atour Lifestyle Holdings Limited

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ATAT nguyên tắc cơ bản

Atour Lifestyle Holdings Limited tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.13 USD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.72%