Brilliant Earth Group, Inc.Brilliant Earth Group, Inc.Brilliant Earth Group, Inc.

Brilliant Earth Group, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BRLT nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của Brilliant Earth Group, Inc.

BRLT dòng tiền tự do cho Q1 24 là -6.45 M USD. Đối với 2023, BRLT dòng tiền tự do 14.27 M USD và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 26.21 M USD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY