Brilliant Earth Group, Inc.Brilliant Earth Group, Inc.Brilliant Earth Group, Inc.

Brilliant Earth Group, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BRLT nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính Brilliant Earth Group, Inc., bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của BRLT trong quý trước là124.35 M USD, và cao hơn 8.93% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 243.00 k USD.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: USD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY