Gulf Resources, Inc.Gulf Resources, Inc.Gulf Resources, Inc.

Gulf Resources, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GURE nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của Gulf Resources, Inc.

GURE dòng tiền tự do cho Q3 23 là -15.99 M USD. Đối với 2022, GURE dòng tiền tự do 13.59 M USD và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 51.15 M USD.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: USD
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY