MRS BECTORS FOOD SPE LTDMRS BECTORS FOOD SPE LTDMRS BECTORS FOOD SPE LTD

MRS BECTORS FOOD SPE LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BECTORFOOD nguyên tắc cơ bản

MRS BECTORS FOOD SPE LTD tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.25 INR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.25%