BHARTI AIRTEL LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BHARTIARTL nguyên tắc cơ bản

BHARTI AIRTEL LTD tổng quan về cổ tức

Cổ tức của BHARTIARTL được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 4.00 INR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.41%