BETA GLASS PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BETAGLAS nguyên tắc cơ bản

BETA GLASS PLC tổng quan về cổ tức

Cổ tức của BETAGLAS được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.17 NGN. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.97%