BETA GLASS PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BETAGLAS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu BETA GLASS PLC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nigeria — năm ngoái quốc gia này đã mang lại BETA GLASS PLC 48.02 B NGN, và năm trước đó — 33.96 B NGN.

Theo nguồn
Theo quốc gia