DANGOTE SUGAR REFINERY PLCDANGOTE SUGAR REFINERY PLCDANGOTE SUGAR REFINERY PLC

DANGOTE SUGAR REFINERY PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DANGSUGAR nguyên tắc cơ bản

DANGOTE SUGAR REFINERY PLC tổng quan về cổ tức

Cổ tức của DANGSUGAR được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.50 NGN. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.75%