DANGOTE SUGAR REFINERY PLC
DANGSUGAR NSENG

DANGSUGAR
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC NSENG
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của DANGOTE SUGAR REFINERY PLC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của DANGSUGAR là 208.926B. EPS TTM của công ty là 2.55, lợi tức cổ tức là 8.72%, và P/E là 6.74.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền