Nordic American Tankers Limited

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NAT nguyên tắc cơ bản

Nordic American Tankers Limited tổng quan về cổ tức

Cổ tức của NAT được trả hàng quý. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.06 USD, hãy mua trước 19 Tháng 12 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 12.24%