STRIDE PROPERTY LTD & STRIDE INVEST NPV UNIT 1 COM SER ASTRIDE PROPERTY LTD & STRIDE INVEST NPV UNIT 1 COM SER ASTRIDE PROPERTY LTD & STRIDE INVEST NPV UNIT 1 COM SER A

STRIDE PROPERTY LTD & STRIDE INVEST NPV UNIT 1 COM SER A

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SPG nguyên tắc cơ bản

STRIDE PROPERTY LTD & STRIDE INVEST NPV UNIT 1 COM SER A tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.02 NZD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.51%