DANSKE BANK A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DANSKE nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính DANSKE BANK A/S, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của DANSKE trong quý trước là57.04 B DKK, và cao hơn 79.81% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 5.76 B DKK.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: DKK
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM