DFDS A/SDFDS A/SDFDS A/S

DFDS A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DFDS nguyên tắc cơ bản

DFDS A/S tổng quan về cổ tức

Cổ tức của DFDS được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 3.00 DKK. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.40%