FLSMIDTH & CO. A/SFLSMIDTH & CO. A/SFLSMIDTH & CO. A/S

FLSMIDTH & CO. A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FLS nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của FLSMIDTH & CO. A/S

FLS dòng tiền tự do cho Q1 24 là -410 M DKK. Đối với 2023, FLS dòng tiền tự do 456 M DKK và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 632 M DKK.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: DKK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY