RINGKJOBING LANDBOBANK A/SRINGKJOBING LANDBOBANK A/SRINGKJOBING LANDBOBANK A/S

RINGKJOBING LANDBOBANK A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RILBA nguyên tắc cơ bản

RINGKJOBING LANDBOBANK A/S tổng quan về cổ tức

Cổ tức của RILBA được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 10.00 DKK. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.82%