RINGKJA¸BING LANDBOBANK A/S
RILBA OMXCOP

RILBA
RINGKJA¸BING LANDBOBANK A/S OMXCOP
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của RINGKJA¸BING LANDBOBANK A/S với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của RILBA là 20.47B. EPS TTM của công ty là 36.02, lợi tức cổ tức là 0.98%, và P/E là 19.77. Ngày thu nhập tiếp theo RINGKJA¸BING LANDBOBANK A/S là 4 Tháng 8, ước tính là 10.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền