RINGKJOBING LANDBOBANK A/SRINGKJOBING LANDBOBANK A/SRINGKJOBING LANDBOBANK A/S

RINGKJOBING LANDBOBANK A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RILBA nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính RINGKJOBING LANDBOBANK A/S, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của RILBA trong quý trước là1.36 B DKK, và cao hơn 30.47% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 615.92 M DKK.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: DKK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM