SPAR NORD BANK A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SPNO nguyên tắc cơ bản

SPAR NORD BANK A/S tổng quan về cổ tức

Cổ tức của SPNO được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 4.50 DKK. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.33%