MANDATUM OYJMANDATUM OYJMANDATUM OYJ

MANDATUM OYJ

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MANTA nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính MANDATUM OYJ, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của MANTA trong quý trước là 503.80 M EUR, và thấp hơn 29.24% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 37.80 M EUR.

Q4 '22
Q1 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: EUR
Q4 '22
Q1 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Chi phí Hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY