AMBER LATVIJAS BALZAMS

BAL1R OMXRSE
BAL1R
AMBER LATVIJAS BALZAMS OMXRSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính BAL1R

Vị thế tài chính hiện tại của AMBER LATVIJAS BALZAMS

Tổng tài sản của BAL1R cho Q4 21 là174.70M EUR, ít hơn 3.76% so với kỳ trước Q3 21. Và tổng nợ phải trả giảm 20.59% trong Q4 21 tới 35.9M EUR.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu