PEAB AB SER. B

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PEAB_B nguyên tắc cơ bản

PEAB AB SER. B tổng quan về cổ tức

Cổ tức của PEAB_B được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 1.50 SEK, hãy mua trước 7 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.92%