WESTERN BULK CHARTERING AS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

WEST nguyên tắc cơ bản

WESTERN BULK CHARTERING AS tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 3.00 NOK. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 56.47%